Weblog

duifpolderdijk

De positie van waterschappen ten opzichte van de provincie

De waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer behoren tot het takenpakket van de waterschappen. Deze taken zijn noodzakelijk voor de watervoorziening, de inrichting, de bescherming en de reiniging van het land.†Het is gelet op de publieke belangen die moeten worden behartigd en de grote budgettaire †bedragen die in het geding zijn gewenst dat democratische controle op de juiste wijze en het juiste niveau plaats vindt.
Read More →

woningbouw-2

Staatssteun corporaties, een Europese deal waar niet iedereen blij mee zal zijn

Europees commissaris Kroes heeft met minister WWI E.E.van der Laan mondeling†afspraken†gemaakt over de staatsteun aan woningbouwcorporaties. De afspraken †moeten nog schriftelijk worden bevestigd terwijl het parlement er ook nog mee akkoord moet †gaan.†De afspraken komen er op neer dat WSW-borging van leningen ten behoeve van investeringen in sociale woningbouw †is toegestaan, terwijl scholen en buurthuizen en ander maatschappelijk vastgoed ook met WSW-borging worden mogen worden gefinancierd. Daarnaast is de regeling voor de projectsteun voor de 40 krachtwijken met een †heffing bij de corporaties buiten deze wijken van euro 75 miljoen per jaar over tien jaar geaccepteerd. Het met deze middelen gevoede investeringsfonds kan dan ook van start gaan.† Read More →
stagnatie_woningbouw_0

Beter toezicht corporaties gewenst

De financiŽle problemen bij een drietal corporaties heeft voor opschudding gezorgd. Bestuurders faalden en het toezicht schoot tekort. Er moesten noodmaatregelen als een directe aanwijzing of de aanstelling van een externe toezichthouder worden getroffen door de minister. Momenteel is er een discussie hoe dat toezicht er uit moet zien. En hoe kan de ordening van de corporatiesector gemoderniseerd worden. Read More →

rente

Minder rentegevoeligheid goed gebruik rentederivaten (knock-in collar)

Rentederivaten kunnen de rentestructuur bij tal van bedrijven en instellingen te optimaliseren. Rentestijgingen hebben invloed op de resultaten en rendementen van veel bedrijven en instellingen. De historisch relatief lage renteniveaus van de afgelopen jaren hebben de aandacht voor renterisicomanagement doen verslappen. Velen hebben de afgelopen jaren via kasgeld en/of middellange leningen een financiering aangetrokken met als rentebasis de korte variabele rente (bijvoorbeeld 3-maands Euribor). Read More →

belasting

Geen onrendabele top bij vennootsschapsbelasting

In navolging van de corporatiesector, gemeenten maar ook accountants en fiscalisten hebben kamerleden geprotesteerd tegen invoering van integrale heffing van de vennootschapsbelasting voor corporaties. Dit zowel vanwege de veronderstelde omvangrijke nadelige gevolgen als wat betreft de heffingssystematiek. In zijn rechtvaardiging van de heffingsystematiek bij de behandeling van het belastingplan 2008 in de Tweede Kamer wees de staatssecretaris van Financien echter terecht het bedrijfseconomische winstbegrip dat corporaties hanteren af. Het is wenselijk dat ook de Eerste Kamer zijn opvatting zal volgen. Daarvoor is alle reden gelet op andere nog niet door de staatssecretaris genoemde bezwaren. Read More →